INDUMENTARIA VALENCIANA 2
ARRELS DE LA INDUMENTARIA VALENCIANA

La roba en les feines del camp eren fetes ab teles resistents i sacons per allargar la seua duració i aprofitament,esta roba es feia en casa(generalment)en casa es feien des de les espardenyes fins al llenc,les robes de luxe eren comprades als mercats,fires i artesans.
En les llars es teixia,i es recollia la fulla de la morera,i s´elaboraben madeixes de seda per a la seua venda.

Al arribar la pubertat s´utilizaba una roba mes de mudar per iniciar el festeg, a mes de complemnets com joies,relicaris,mocadors.Al iniciarse el festeg,el proces de l´aixovar s´accelerava,es brodaven llençols,tovalles,camises.Cuant morien els pares hi havia una transmissió de bens de pares a fills,en la cual la roba era un element important.
Per contra la vida de les classes benestants,el xiquets,portarien a ben segur,rics teixits i vestits confeccionats amb la moda de la ciutat de valencia.La cort era el centre de moda i l´espill en el que es miraben el ciutadans,a principi del segle xviii s´introdueix la moda anglofrancesa,moda mes lleugera i colorista que la rigida moda española imposada per els Austries.
Les innovacions son varies,el realcament del pit,mitjançant el justillo i el gipó,atre signe innovador era l´engrosiment dels malucs,mitjancant la superposició d´elements de vestir,com sinagües,sobresinagues,vió,faldellí i falda,totes de gran amplada,ab el vol replegat a la part inferior de la figura,i la reducció de lacintura,per mig del cordat del justillo i el jipó,l´escot ampli i generos,i algun element de coll cobrint l´esquena.

El devaltal apareix com a peça ornamental,cuant originariament tenia com a finalitat protegir la roba en el treball,la llargaria de les faldes,deixen el turmell al descobert i van sobre un 10 cm,en el segleXIX s´allarguen fins arribar a terra a finals del segle.

El cabell arreplegat en una trena o en un monyo,la front lliure.
Els colors sofrien un proces de tenyit,i algunes vegades sémbrava el color natural,Solament si es tractava de vestits de luxe per a ocasions especials solien tenir en compte la coordinació de colors.El litoral,els colors eren mes lluminosos,com la seda o cotó,en l´interior mes sobris,ab la llana com a material principal.En l´horta hi ha joc de colors i en el barroc dissenys florals.
Els vestits estan tallats a la cintura,si es fa referencia a un vestit complet es trata de la tradicional falda i gipó,ab el mateix color y teixit,com roba de luxe per a les ocasions.Vestit elaborat ab seda de l ´industria valenciana enple auge en aquella epoca.

La dona en aquella èpocaportava la camissa que li cobria tot el cos fins el genolls,l´escot era ample y lleugerament per damunt del gipó o justillo.Esta peça perdurara fins a principis del segleXX portada per gent major.
A principis de segleXIX comeca a usar-se elpantaló de dona o camalets per a les clases socials mes altes,a mitgans de segle es acceptat per el poble,esta peça arribava fins baix del genolls i era usat per mudar,esta peça va acurtant-se fins esdevenir en les actuals bragues femenines.


REf http://fiestafallera.espacioblog.com

No hay comentarios

Gracias por vuestros comentarios.

Con la tecnología de Blogger.